Số lượng cây: 5000
Tổng diện tích (hecta): 100,0
Địa điểm:
  • Huyện Tuy An
Cây trồng phù hợp:
  • Cây Sồi