Số lượng cây: 2000
Tổng diện tích (hecta): 20,0
Địa điểm:
  • Huyện Phù Yên
Cây trồng phù hợp:
  • Cây Sồi
  • Cây Đa