Một số thông tin về cây trồng tại Quảng Nam
16800 cây
14 hecta