Số lượng cây xanh đăng ký
Chương trình
Vì một Việt Nam xanh
Được Trung ương Đoàn triển khai ở các cấp bộ đoàn trên cả nước từ 01/2018 - 12/2022

Đã trồng được
60.714.074
cây xanh
Số lượng cây xanh trồng mới mỗi năm
Index 1
Năm 2018
6.344.591 cây
Index 1
Năm 2019
10.474.596 cây
Index 1
Năm 2020
10.910.212 cây
Index 1
Năm 2021
12.219.382 cây
Index 1
Năm 2022
20.765.293 cây
* Số liệu do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cung cấp.
Chương trình "Chung tay phủ xanh Việt Nam"