Triệu cây xanh
Vì một Việt Nam xanh
Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh
Năm 2021
Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh
Năm 2022
Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh
Năm 2023