Một trong những tài nguyên rất quý giá của Việt Nam đó chính là nguồn nước. Phần lớn lưu lượng nước được dùng vào trong các hoạt động sản xuất hàng ngày, đặc biệt là dùng vào mục đích sinh hoạt hàng ngày của con người. Chính vì lẽ đó, việc ngăn chặn các hành vi phá hoại nguồn nước sinh hoạt là vô cùng quan trọng và chính đáng.